Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Judovereniging ‘Anton Geesink’, gevestigd te Culemborg (Sporthal Parijsch) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156193, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail via het contactformulier (contactformulier).

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Opname in de ledenadministratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Trainingsmoment
 • Lidnummer vereniging
 • Bondsnummer
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Behaalde graduaties
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Judobond Nederland via Sportlink
Versturen digitale berichten, waaronder lesindeling bij aanvang seizoen en extra activiteiten als zomerkamp, spelmiddag e.d.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Wat doen we met foto’s en andere beelddragers

Tijdens evenementen waaraan de vereniging deelneemt i.c. organiseert kunnen personen op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor verschillende verenigingsmedia, zoals website en social media en (lokale) media, die ter promotie van de vereniging van belang zijn, worden toegepast zonder voorafgaande expliciete toestemming van de geportretteerde. Indien iemand op voorhand bezwaar heeft tegen het publiceren van opnames waar hij of zij op voor kan komen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:Hans Schoemaker; email via contactformulier (contactformulier)  Telefoonnummer: 0345 514297

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.